Biz hakda

Sýamen Wilson Machinery Co., Ltd.

Gözleg, ösüş, önümçilik, satuw we agyr ýük maşynlary üçin hyzmat etmekde ýöriteleşen hünärmen enjamlar we maşyn öndürýän kärhana.

Wilson Machinery, 20 ýyldan gowrak wagt bäri maşyn pudagynda işleýän enjamlar boýunça hünärmenler topary tarapyndan döredildi.“Wilson Machinery” topary bolsa agyr tehnikany innowasiýa we ýokary tehnologiýa bilen güýçlendirmäge çalyşýar we şeýlelik bilen dürli iş ssenariýasynda müşderilerimiz üçin amatlylygy we ýokary netijeliligi üpjün edýär.“Wilson Machinery” we onuň zawodynda 31 patent (15 oýlap tapyş patenti we 22 peýdaly patent), 5 ylmy we tehnologiki üstünlik we 50 sany özbaşdak önüm bar.Olaryň arasynda 3 önüm halkara ösen standartlara, 11 önüm içerki ösen standartlara ýetýär.

+
Tejribe ýyllary gözleg we ösüş
Patent
Peýdaly patent
Garaşsyz oýlap tapylan önümler

Haryt

Gysgaça giriş

“Wilson Machinery” -da dürli önümler bar, Häzirki wagtda “Wilson Machinery” -da dürli önümler bar: forklift tigir ýükleýjileri, teleskopiki ulaldyjy ýük göterijiler, möý kran maşynlary, deňagramly forklift ýük awtoulaglary we ş.m. Önümler taslama gurnamakda we tehniki hyzmatda, logistika taýdan giňden ulanylýar; we ammarlarda, karhanalarda we magdanlarda.Wilson maşynlary we enjamlary Aziýa, Europeewropa, Amerika we başga-da köp ýerlere satyldy we ýokary hilli we gowy hyzmat bilen ýokary abraý gazandy.Zawodymyz ISO9001: 2008, ISO14001: 2004, OHSAS18001: 2007 we CE Autentifikasiýasyndan geçdi.

8dsdg5
86gd45d
DSC8919

Zinjiang ykdysady ösüş zolagynda ýerleşýän zawody we Sýamen ýörite ykdysady zonasyndaky esasy ofisi bilen Wilson Machinery, dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderilere ýokary derejeli "Made-China" agyr enjamlary we enjamlary hödürlemäge we üpjün etmäge bagyşlanýar. .

Wilson Machinery esasy gymmatyna ýapyşýar

Wilson enjamlarynyň görnüşi: sazlaşykly bilelikde ýaşamak, ösüş we täzelik.

Wilson enjamlarynyň idealy: Üstünlige we ýerine ýetirişe ymtylmak.

Wilson enjamlarynyň esaslary: dogruçyllyk we ynam, hormat we wepalylyk.

Hil has gowy dünýä döredýär.Hytaýyň maşyn senagaty, şeýle hem “Hytaýda öndürilen” önümler üçin has gowy kriteriýalary goldamaga we ruhy dünýägaraýşyna bütewilik we yhlas goşmaga çalyşýar.

“Wilson Machinery” müşderilerimize tejribe, hoşniýetli erk we bir bitewi çözgüt bilen hyzmat edýär.Müşderiler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga hemişe sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Kärhananyň taryhy we kärhana medeniýeti

Taryh

“Wilson Machinery” 20 ýyldan gowrak wagt bäri agyr maşyn pudagynda işleýän hünärmenler topary tarapyndan döredildi.Toparyň agzalary WSM, SANY, Manitou we ş.m. ýaly meşhur maşyn öndürijilerinde işleýärdiler 2003-nji ýyldan bäri Wilson Machinery Hytaýda, Hindistanda, Türkiýede we dünýäniň dürli künjeklerinde daş karýerleri üçin agyr ýük göteriji tigirleri ýükleýär. we daş ýarmarkalarynda gowy abraý gazandyrýar.“Wilson Machinery” 2017-nji ýyldan bäri kiçi göwrümli, ýöne kyn şertlerde oňat uýgunlaşmagy üçin taslama potratçylarynyň we hyzmat edijileriniň arasynda meşhur bolan kiçi göwrümli ýük göterijileri (möý kranlary) öwrenip başlaýar.

Häzirki wagtda “Wilson Machinery” agyr forkliftli ýük göterijilerden teleskopiki işleýjilere, möý kranlaryndan başlap, teleskopiki ýokary göteriji ýük göterijilere çenli dürli maşynlary we enjamlary ösdürýän we üpjün edýän ösen kärhana bolup durýar we maşynlar dürli şertlere uýgunlaşýarlar. beýik belentlikler, daglyk ýerler we hatda binanyň içki bölegi ýaly.

Medeniýet

Wilson Machinery döredileli bäri öz medeniýetine uly üns berýär, sebäbi medeniýet hemişe kärhanany emele getirýär.Döredijiler jikme-jiklikleriň üstünligi ýa-da şowsuzlygy kesgitleýändigini bilýärler, şonuň üçin bir enjamyň gözleginde, dizaýnynda we işlenip düzülmeginde Wilson elmydama jikme-jikliklere gowy üns berýär, enjam öndürilmän we müşderilere gowşurylmazdan ozal.Wilson halky Tao Te Çingiň aýdyşy ýaly tutýar: Uly zatlar üçin açar kiçi.

Bütewilik, hyzmatdaşlyk, täzelik we kämillige ymtylmak Wilson Machinery-nyň esasy gymmatydyr.Kompaniýa işgärleriň önümçilik ukyplaryny we medeni hilini ýokarlandyrmaga aýratyn ähmiýet berýär.Geljekki bilim we üznüksiz okuwlar arkaly Wilson Machinery ýokary iş höwesi we wepalylygy bilen topar döretdi.

Hil, hyzmat we gowulaşma Wilson Machinery-nyň esasy ynançlarydyr.Hytaýyň agyr ýük senagatyny dünýäde öňe sürmek onuň wezipesidir.Indi Wilson Machinery agyr ýük pudagynda abraýly birinji synp öndürijisine öwrülýär.Tehnologiýa we innowasiýa bilen agyr ýük pudagynyň özgerdilmegini güýçlendirýär.

Wilson Machinery işgärleriň taýýarlanmagyna hemişe uly üns beripdir.Wilson Machinery her ýyl okuwda we toparlaýyn çärelerde köp pul töleýär.

Amaly bolmak bilen, Wilson Machinery, her okuwyň gowy ruhy dünýägaraýyş we netijeliligi ýokarlandyrmak bilen işgärlere gaýdyp gelmegini üpjün etmegi maksat edinýär.

Wilson Machinery, Manitou, Komastu, SANY, JLG, Caterpillar we ş.m. ýaly görnükli kompaniýalardan artykmaçlyklary öwrenýär we işgärleriň önümçilik ukyplaryny we hilini ýokarlandyrýar.Şeýle hem Wilson işgärleriň howpsuz önümçiligine we abadançylygyna gözegçilik edýär, sebäbi işgärleriň abadançylygy kompaniýanyň abadançylygydyr.

Wilson Machinery-da operatorlar, gözegçiler we hyzmat edijiler üçin okuw hem berýäris.

Wilson Machinery-dan enjamlar.“Wilson Machinery” -yň telewizion enjamlary we möý kranlary sizi täze belentliklere çykaryp, bu kynçylyklary ynam we howpsuzlyk bilen ýeňip geçmäge kömek edip biler.Iň soňky giriş liftlerinden hyzmatlara, böleklere we tehniki goldawa çenli Wilson Machinery, bu işi ýerine ýetirmek üçin zerur zatlaryň bardygyna göz ýetirýär.

“Wilson Machinery”, dürli adam liftleri, telewizion enjamlar, möý kranlary we agyr tigirli ýük göterijiler ýaly çalt enjamlar bilen üpjün ediji.Güýçli howa howa iş platformasy, 8 fut ýa-da 185 fut aralykda işe girmek zerurlygyna garamazdan, güýçlendirilen howpsuzlyk we has ýokary öndürijilik bilen wezipelere ýetmäge kömek edip biler. iş ýeri.

Howa platformasy ýa-da material işleýiş çözgüdi gözleýän bolsaňyzam, nirede bir iş ýerine ýetirilmeli bolsa, ammarlar, taslama ýerleri, daş karhanalary, zawodlar, ýol gyralary ýa-da fermalar, ähli enjam enjamlaryňyzy Wilson Machinery-yň giňligi bilen dolduryp bilersiňiz. önümleriniň.