MAKSATNAMA ÜÇIN “FRONT END LOADER TRUSS BOOM”

Gysga düşündiriş:

“TELESCOPIC HANDLER” tekeri forklifti halaýar, ýöne teleskopiki gülläp ösýär, ony forkliftden has köp kran ýaly edýär.Bir teleskopiki gülläp ösýän goluň gaýtadan ýerine ýetirilen köp taraplylygy, telehandler enjamyndan erkin we ýokaryk uzalyp biler.MULTI-FUNCTION TELESCOPIC FORKLIFT çelek, palet çeňňekleri, çeňňek ýa-da çeňňek ýaly dürli esbaplar bilen birikdirilip bilner.Şeýlelik bilen, Wilson teleskopiki güýçlendiriji gurluşyk, infrastruktura, önümçilik, ýük daşamak, transport, gaýtadan işlemek, peýdaly, karýer we magdançylyk pudaklary ýaly dürli pudaklarda hyzmat edip biler.Iň talap edilýän şertlerde ygtybarly hyzmaty hödürleýän ýokary güýçli keel dizaýn bolsun ýa-da goşa dolandyryş konsolynyň size berýän amatlylygy we wagty tygşytlamagy bolsun, Wilsonyň her bir ýük awtoulagynda ýokary hilli we gymmaty üpjün edýändigine göz ýetiriň.


 • Model:XWS-825
 • Maşynyň agramy:6800Kg
 • Uzynlyk (Çeňňeksiz):4950mm
 • Bahalandyrylan güýç:62.5 / 2200Kw
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň parametri

  MODEL XWS-825 ITEMS UNIT PARAMETERLER
  Öndürijilik parametrleri Bahalandyrylan ýük agramy (Öňki tigirlerden iň az aralyk) Kg 2500
  Çeňňek merkezinden öň tigirlere çenli aralyk mm 1650-nji ýyl
  Maks.agyrlyk götermek Kg 4000
  Bolt götermekden öň tigirlere çenli aralyk mm 500
  Maks.beýikligi götermek mm 7491
  Maks.öňdäki giňeltme mm 5550
  Maks.işleýiş tizligi Km / sag 28
  Maks.dyrmaşmak ukyby ° 25
  Maşynyň agramy Kg 6800
  Işleýän enjam Teleskopiki ösüş Bölümler 3
  Wagtyňy uzat s 13
  Wagtyň gysgalmagy s 15
  Maks.göteriji burç ° 60
  Umumy ululygy Uzynlyk (Çeňňeksiz) mm 4950
  Ini mm 2100
  Boý mm 2300
  Milleriň arasyndaky aralyk mm 2600
  Tigirler aýlanýar mm 1650-nji ýyl
  Min.ýerden arassalamak mm 300
  Min.turning radiusy (Iki tigir sürýär) mm 3800
  Min.turning radiusy (Dört tigir sürýär) mm 3450
  Çeňňegiň standart ölçegi mm 1000 * 120 * 45
  Standart konfigurasiýa Motoryň modeli - LR4B3ZU
  Bahalandyrylan güýç Kw 62.5 / 2200
  Sürüji - Öňki tigirler
  Týuring - Yzky tigirler
  Şinanyň görnüşleri (Öň / Yz) - 300-15 / 8.25-15

  Haryt maglumatlary

  CRANES-WHEEL
  WHEEL-TELEHANDLERS

  Teleskopik işleýji, telehandler, teleporter, forklift ýa-da ulaltmak diýlip hem atlandyrylýar, oba hojalygynda we senagatynda we beýleki pudaklarda giňden ulanylýan maşyn.

  WHEEL TELESCOPIC HANDLER XWS-825 (2)
  WHEEL TELESCOPIC HANDLER XWS-825 (1)
  WHEEL TELESCOPIC HANDLER XWS-825 (3)

  Senagatda, telehandler üçin iň köp ulanylýan goşundy palet çeňňeklerdir we iň köp ulanylýan ýük, adaty forklift üçin ýükleri alyp bolmajak ýerlere geçirmekdir.Mysal üçin, telegepleşikler tirkegden paletlenen ýükleri çykarmak we üçeklere we beýleki beýik ýerlere ýük goýmak ukybyna eýedir.Iň soňky programma, elmydama amaly ýa-da wagt tygşytly däl kran talap eder.

  WHEEL TELESCOPIC HANDLER XWS-825 (3)
  WHEEL TELESCOPIC HANDLER XWS-825 (1)
  WHEEL TELESCOPIC HANDLER XWS-825 (2)

  Oba hojalygynda telehandler üçin iň köp ulanylýan goşundy çelek ýa-da çelek almakdyr, ýene-de iň köp ulanylýan ýük, “adaty maşyn” üçin ýükleri elýeterli däl ýerlere geçirmek, bu ýagdaýda tigirli ýükleýji ýa-da arka ýükleýji.Mysal üçin, telegepleşikler gönüden-göni ýokary derejeli tirkege ýa-da çeňňege ýetmek ukybyna eýe.Iň soňky programma başgaça ýüklemek rampasyny, konweýer ýa-da şuňa meňzeş bir zady talap eder.

  Telehandler göteriji ýükler bilen bir hatarda kran jibisi bilen hem işläp biler, bazara goşulan goşundylar hapa çelekler, däne çelekleri, rotatorlar, güýçlendiriji enjamlar.Şeýle hem oba hojalygyna üç nokatly baglanyşyk we elektrik togy bilen birikdirilip bilner.

  Telehandler-iň artykmaçlygy hem iň uly çäklendirme bolup durýar: ýük göterilende ulaldygy ýa-da ýokarlanmagy bilen, hereketlendiriji hereket edýär we yzky agramlara garamazdan ulagyň durnuksyz bolmagyna sebäp bolýar.Bu, işleýän radiusyň (tigirleriň öň tarapy bilen ýük merkeziniň arasyndaky aralyk) artmagy bilen göterijilik ukybynyň çalt azalýandygyny aňladýar.Loadükleýji hökmünde ulanylanda ýekeje bum (ekiz gol däl-de) gaty ýüklenýär we hatda seresaply dizaýn bilenem gowşaklyk bolýar.2500 kg agramy bolan ulaldylan yza çekilen ulag, pes burçda doly uzaldylyp, 225 kg az arkaýyn göterip biler.2500kg göterijilik ukyby bolan şol bir enjam, 65 ° göterime çenli ýokary göterilende 5000kg çenli goldaw berip biler.Operator, agyrlygy, ýokary burç we beýikligi göz öňünde tutup, berlen meseläniň mümkindigini ýa-da ýokdugyny kesgitlemäge kömek edýän ýük diagrammasy bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu başa barmasa, telewizion işgärleriň köpüsi ulagyň üstünden gözegçilik etmek üçin datçikleri ulanýan kompýuterden peýdalanýarlar we ulagyň çäklerinden geçse operatora duýduryş berer we / ýa-da gözegçilik girişini keser.Maşynlar, şeýle hem, stasionar wagty enjamyň göterijilik ukybyny giňeldýän öňdäki stabilizatorlar, şeýle hem ýokarky we aşaky çarçuwalaryň arasynda aýlawly bogun bilen doly durnuklaşdyrylan maşynlar, adatça çelek ulanyp bilýän hem bolsa enjamlar bilen üpjün edilip bilner. , we köplenç 'Roto' maşynlary hem diýilýär.Olar telehandler bilen kiçi kranyň arasyndaky gibrid.

  Telehandleri ulanmazdan ozal birnäçe ädim.
  1-nji ädim.Wezipeňize görä, ýer derejesi, ýeliň tizligi, goşundylar, laýyk maşyn modelini saýlaň.Parametrlere, ýükleme diagrammalaryna we enjamyň umumy ululygyna serediň.Artykmaç ýüklemek gadagandyr.
  2-nji ädim. Goşundyny gabygyň ujuna guruň, ähli hozlaryň berk berkidilendigine we ýag turbalarynyň syzmazdan gowy birleşýändigine göz ýetiriň.
  3-nji ädim. Olaryň hemmesiniň adaty bolmadyk sesler bolmazdan oňat hereket edip biljekdigine göz ýetiriň.
  4-nji ädim. Beýleki talap, tanyşlyklary haýyş edýäris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler