Agyr ýük awtoulaglary üçin teker gorag zynjyry

Gysga düşündiriş:


 • Ölçeg aralygy:10-45 sm
 • Material:Galp polat
 • Şinanyň ömrüni uzaldyň:≥42% (Adaty iş ýagdaýynda)
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Tire protection chain for heavy duty trucks

  Islendik ululygy müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzüp bolýar.Umumy ululyklar aşakdakylar: 10.00-16,10.00-20,11.00-16,11.00-20,12.00-16,12.00-20,12.00-24,14.00-24,14.00-25,16 / 70-20,16 / 70-24,17.5-25,18.00-24,18.00-25,18.00-33,20.5-25,21.00-33,21.00-35,23.1-26,23.5-25,26.5-25,29.5-25,33.5- 35,33.5-33,33.5-39,35 / 65-33cm-4,35 / 65-33cm-5,37.5-35,37.5-33,37.5-39,38-39cm-4,38-39cm-5, 40 / 65-39cm-4,40 / 65-45cm-4,40 / 65-45cm-5

  Chains-Protection-Tire tire-protection-chains- Protection-Tire-Chains

  Kompaniýamyz ulaldylan tekerler üçin teker gorag zynjyrlaryny öndürýär.Bu tekerleri goramak zynjyrlary tigir ýükleýjiler, buldozerler, magdan we karýer ýük awtoulaglary, gyryjylar we graderler üçin ulanylýar.Oňa ORT zynjyrlary, süýşmäge garşy zynjyrlar we ýol tekerlerini goramak zynjyrlary hem diýilýär.

  Roadol tekerinden çykýan “Howpsuzlyk agyrlygy” tekeriniň ulanylmagy, tekeriň hyzmat ediş möhletini 3-5 esse uzaldýar, tekeriň aýakgaplaryny we gyralaryny wagtyndan öň könelmeginden, kesilmeginden we deşilmeginden, ýörelgesiniň gabygyndan täsirli goramagy üpjün edýär. agyr şertlerde işleýän enjamlar (orta we ýokary güýçli gaýalar, gaýalaryň ýiti bölekleri, aýna, galyndylar, metallurgiýa galyndylary, ýokary temperatura).

  Tire-Protection-Chain

  Pnewmatik tigirli magdan we karýer enjamlaryny ulanýanlar, iş çykdajylarynyň gurluşynda ýangyç we çalgy ýaglarynyň birinji ýerde, tekerleriň bolsa ikinji ýerde durýandygyny gowy bilýärler.Birinjisini tygşytlamak kyn, sebäbi az sürmegi talap edýär.Secondöne ikinjisinde tygşytlamak gaty elýeterli we düşnükli, diňe teker goragyny ulanmak ýeterlikdir.

  Muny ýönekeý bir mysal bilen görkezeliň:

  Başlangyç maglumatlar:

  26.5 - 25 L4 tekerleri bolan ýerasty LHD, kislotaly magdan suwlaryny ep-esli suwarmak bilen ýerasty şertlerde işleýär.Toprak 300 mm çenli magdan böleklerini goşmak bilen gazylyp alynýan jerimeler bilen örtülen gaýaly bazadyr.

  Goragsyz tekeriň hyzmat möhleti 1600 sagat.Japaneseaponiýada öndürilen tekeriň bahasy 40,000 RMB-den gowrak.Şeýle teker üçin teker gorag zynjyrynyň bahasy 18 000 RMB-den gowrak.Zynjyryň takmynan 4000 sagat hyzmat ediş möhleti bar.Zynjyryň aşagyndaky teker, hyzmat möhletini 4000 sagada çenli uzaldýar.

  Tigir komponentinden 1 sagat ýükleýjiniň işleýşiniň bahasyny deňeşdireliň.

  Zynjyrsyz:

  diňe teker - 40,000 RMB: 1600 sagat = 25 RMB / sagat;

  Zynjyr bilen:

  teker - 40,000 RMB: 4000 sagat = 10 RMB / sagat;

  zynjyr - 18,000 RMB: 4000 sagat = 4.5RMB / sagat;

  jemi: 10 + 4.5 = 14.5 RMB / sagat.
  Şinany goramak zynjyrlaryny ulananyňyzda 1 sagadyň bahasyny 10 RMB azaltmak.Bu 1-nji tigirde, awtoulagyň öň tigirlerinde bolsa sagatda 21RMB bolar.Tygşytlanan pullaryň 42% boljakdygyny hasaplamak kyn däl.

  Häzirki wagtda bu barada alada etmegiň zerurlygy ýok."

  Eger ýükleýjiniň ortaça ýyllyk iş wagty 5000 iş wagty bar bolsa, onda enjamda tygşytlamak 105,000 RMB bolar.Onsoňam, şeýle ýükleýjiler, buldozerler ýa-da LHD ýok bolsa näme etmeli?

  Wheel-Loader-Tyre-Protection-Chains

  Pnewmatik tigirli magdan we karýer enjamlaryny ulanýan adamlar, çykdajylaryň gurluşynda ýangyç we çalgy ýaglarynyň birinji ýerde, tekerleriň bolsa ikinji ýerde durýandygyny gowy bilýärler.Birinjisinde tygşytlamak kyn.Secondöne ikinjisinde tygşytlamak gaty elýeterli we düşnükli;Wilson tekerini goramak zynjyrlaryny ulanmak arkaly aňsatlyk bilen edilip bilner.

  Mundan başga-da, Wilson agyr ýük awtoulaglarynyň teker gorag zynjyrynyň köp artykmaçlygy bar.

  1) Agyr şinany goraýjy zynjyrlar, bütin ömrüň dowamynda tekeri kesmekden we deşmekden goraýar.Şinanyň kesilmeginiň we netijede ulagyň özüne zyýan ýetirmegiň ähtimallygyny kesgitlemek mümkin däl.Hyzmat wagtynda islendik wagt bolup biler, şonuň üçin zynjyry hemişe goramak has gowudyr.
  2 protection Gorag zynjyrlary tekerleri saklamak, gözegçilik etmek we çalyşmak üçin wagtyňyzy we çykdajylaryňyzy tygşytlaýar.
  3 wheel Tigir ýükleýji tekeriň gorag zynjyrlary süýşmegi azaldýar, howpsuz saklaýar we netijeliligini ýokarlandyrýar.
  4) Gorag zynjyrlary maşyna süýşmezden eňňitlere ygtybarly çykmaga kömek edýär.
  5 wheel Tigir ýükleýji tekerde bu gorag zynjyrlary bilen gymmat radial tekerleri satyn almaga zerurlyk ýok, diagonaly L4 tekerleri ýeterlik bolar.

  Wilson howpsuzlygy, ýol tekerinden skid garşy zynjyrlar ýaly köp şertlerde işläp biler:
  1. Kärhana;
  2. ergerasty gurluşyk;
  3. Magdançylyk;
  4. Aýna we kafel iş şertleri;
  5. temperatureokary temperaturaly ýowuz gurşaw.

  Wilson teker gorag zynjyrlaryny saýlaň;ýükleýjileriňizi we ýük awtoulaglaryňyzy köpugurly kyn şertleriň zyýanyndan goraň.Wilson teker gorag zynjyrlary ýokary hilli we abraý bilen dünýäde giňden satyldy.Hil kepilligini we gowy hyzmaty kepillendirýäris.

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler