“Forklift” tigir ýükleýji seriýasy

Gysga düşündiriş:

“Forklift” tigirli ýük göteriji, “forklift” tigirli ýük göteriji, agyr forklift, agyr forklift, agyr forklift ýükleýji maşyn, agyr forklift göteriji.
Daş bölekleri, magdanlar, gaplar we ş.m. ýaly gaty agyr ýükleri dolandyrmak üçin karýerlerde we magdanlarda, taslama meýdançalarynda, ýük meýdançalarynda we portlarda giňden ulanylýar.
Wilson forklift ýükleýjisiniň köp ugurly iş ssenarilerine laýyk gelýän dürli modelleri bar;5 tonnadan 50 tonna çenli göterip biler.


 • Model:WSM995T52
 • Işleýiş agramy:56800 Kg
 • Uzynlygy (poluň çeňňegi):11250mm
 • Bahalandyrylan güýç:278 KWt
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Öndürijilik parametri / Tehniki maglumatlar

  Haryt

  Haryt

  Bölüm

  WSM995T52

  1 Umumanltutuş maşynyň ululygy Uzynlygy (poluň çatrygy)

  mm

  11250

  2 Ini

  mm

  3600

  3 Boý

  mm

  4300

  4

  Maşyn parametri

  Işleýiş agramy

  Kg

  56800

  5 Maks.Çekiş

  KN

  300

  6 Uelangyç guýulýan kuwwat

  L

  500

  7 Gidrawlik ýangyç guýujy kuwwaty

  L

  500

  8 Tigir bazasy

  mm

  5000

  9 Tigir basmak

  mm

  2880

  10 Min.öwrüm radiusy

  mm

  12270

  11 Dyrmaşmak ukyby (ýük ýok / doly ýük ýok)

  %

  36/25

  12 Min.Ounderiň arassalanylyşy

  mm

  660

  13 Geometrik parametrler Maks.wilkanyň beýikligi

  mm

  3600

  14 Çeňňegiň standart ölçegi (L * W * H)

  mm

  1600 * 350 * 125

  15

  Işleýiş ukyby

  Merkez aralygyny ýükläň

  mm

  1000

  16 Loadük göterijiniň bahasy (tutuşlygyna)

  Kg

  52000

  17 Maks.1 göterijilik ukyby

  Kg

  5300 (1500mm)

  18 Motor Motor modeli

  WD12G375E211

  19 Bahalandyrylan güýç / bahalandyrylan tizlik

  Kw / rpm

  278/2200

  Bellik: Tehnologiýa hemişe üýtgedilýändigi üçin parametr hakyky önüme tabyn.

  Önümçilik artykmaçlygy:

  1.Wilson Forklift Tigir ýükleýji seriýasy, 375 at güýji bilen ýokary hilli halkara standart ýokary güýçli orta sowadyjy hereketlendirijini ulanýar, uly tork ätiýaçlygy we uly güýji bar.

  2. Halkara standartly ösen elektrik suwuk çalşyk dişli gutusy, ähli dişli ýükleýiş maşynynyň ýokary geçirijilik netijeliligini we pes sesini kepillendirmek üçin dik dişleriň gurluşyny kabul edýär.KD çalşygy funksiýasy bilen oňat ýerleşdirilen dişli enjamlar ýokary iş netijeliligini üpjün edýär.

  3. Doly gidrawlik goşa ýol tormoz ulgamy we asyl import edilen tormoz bölekleri üçin patentlenen tehnologiýa, ygtybarly tormozlamagy üpjün edýär.Şeýlelik bilen, agyr ýük göteriji maşynlar, hatda çatryklardaky / gaplardaky harytlar bilen hem sürüjiniň islegi boýunça hereket edip we saklanyp bilýärler.

  4. Şinalar 24.00R35 meridian polat tekerleri.Bir tekeriň iň ýokary göterijilik ukyby 55 tonna bolup, Wilson forklift awtoulaglaryna çylşyrymly iş şertlerine laýyk gelmäge mümkinçilik berýär.

  5. Uçarman dolandyryşy we doly gidrawliki akym rul hereketiniň gerimini güýçlendirýär we ýokary çeýe.

  6. Intellektuallaşdyrmak we sanlaşdyrmak üçin öz patentlenen tehnologiýamyz, ulanyjylara amatly interaktiw interfeýsi aňsatlaşdyrýar.Uzakdan dolandyryş ulgamy forklift ýükleýjileriniň ulanylyş ýagdaýyny hasaba alýar.Şeýle uzak aralykdan näsazlygy anyklamaga we anyklamaga, şeýle hem kompýuterleşdirmegi dolandyrmaga mümkinçilik berýär.

  7. Rekombinasiýa swing gollary, aşa agyr ýük göterijilik dizaýny, ýokary güýç we ýokary galyňlyk gurluşlary we esasy bölekler üçin çäkli element derňewi… bularyň hemmesi howply ýerlerde howpsuz işleýändigine göz ýetirýär.

  8. Merkezleşdirilen ýaglamak tehnologiýasy esasy nokatlarda öz wagtynda ýaglanmagy üpjün edýär, güýç ýitgisini azaldýar we ýük göteriji awtoulagyň bölekleriniň we enjamlarynyň ömrüni uzaldýar.

  9. Geçiriji wilka has ýokary güýji ýokarlandyrmak we geçiriji şahalaryň hyzmat möhletini gowulandyrmak üçin köpsanly geçiş kabul edýär.Merkezi ruluň içki artikulýasiýa şkaflary merkezi bogunlary merkezi-radial nagyşlar bilen ulanýar, öwrülende kardanlar bilen geçiriji şahlaryň arasynda şol bir burça mümkinçilik berýär, şonuň üçin iň gowy energiýa çykarylýar.

  Satyş hyzmatyndan soň:

  Kepillik:Wilson, bizden satyn alnan islendik agyr ýük göteriji maşynlaryň modelleri üçin bir ýyl ýa-da 2000 sagat kepillik berýär.Kepillik möhletinde, ýük göteriji ýük awtoulagynda ýa-da ätiýaçlyk şaýlarynda adaty işde kemçilik bar bolsa, kemçilikli bölek abatlanar ýa-da mugt çalşylar.

  Tiýaçlyk şaýlary:Wilson müşderilerimize iň ýokary hilli hakyky ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmek üçin bagyşlanýar.Takyk fitnesi we laýyk işlemegi kepillendirýäris.Size çalt eltip bermek we hyzmatlar kepillendirilýär.Zapas şaýlaryňyzyň haýyşyny bize iberiň we önümleriň atlaryny, model belgilerini ýa-da zerur bölekleriň düşündirişini sanaň, haýyşlaryňyzyň çalt we ýerlikli ýerine ýetiriljekdigine kepil geçýäris.

  Gurnama:Wilson, çylşyrymly forklift ýüklemek enjamlary we enjamlary üçin müşderilerimize umumy gurnama wideosyny hödürläp bilýär.Ondan soň bolsa, tutuş enjamy gözden geçireris we müşderilerimize gurnama we işleýiş synag maglumatlary maglumatlary bereris.Mundan başga-da, zerur bolanda gurnama we tehniki hyzmaty ýerine ýetirmek üçin müşderimize kömek etmek üçin tehnikleri we inersenerleri iberip bileris.

  Okuw:Wilson ajaýyp desgalary hödürleýär we dürli ulanyjylara okuw hyzmatlaryny berip biler.Okuw sapaklarynda önümi öwretmek, amaly öwretmek, tehniki nou-hau, tehniki nou-hau, ülňüler, kanunlar we düzgünleşdiriş okuwlary we ş.m.Müşderilerimize goldawçy.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler